Regulamin

Regulamin prowadzenia monitoringu wizyjnego w środkach publicznego transportu zbiorowego P.T. „TARZAN” s.c.

Korzystając z usług publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez P.T. „TARZAN” s.c., pragniemy poinformować, że podróż w naszym pojeździe jest monitorowana poprzez system kamer wizyjnych i mikrofonów, z których obraz i dźwięk zapisywany jest w rejestratorze.

Regulamin postępowania w monitorowanych autobusach:

 1. System monitoringu ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, a tym samym komfort podróżującym w autobusie pasażerom.
 2. Poprzez fakt rejestracji zdarzeń w pojeździe, pasażerowie jak i P.T. „TARZAN” s.c. korzystać mogą z zarejestrowanego dowodu audio wizualnego w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej takiej jak: kradzież, przemoc, akty wandalizmu, niewłaściwe zachowanie się pasażerów lub kierowcy, nieszczęśliwych zdarzeń w autobusie, itp.
 3. Materiał dowodowy zabezpieczony na twardym dysku może służyć do egzekwowania swoich praw przez pasażerów jak i przez organizatora/operatora publicznego transportu zbiorowego.
 4. Wszelkie przypadki i zdarzenia, w których pasażer autobusu czuje się pokrzywdzony należy zgłaszać do P.T „TARZAN” s.c. celem ich ewidencjowania.
 5. Zgłoszenie na piśmie powinno być dokonane niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zdarzenia.
 6. Pasażer powinien w zgłoszeniu podać: swoje dane osobowe, datę wydarzenia, godzinę oraz nr autobusu i przybliżone miejsce zdarzenia (przystanek lub kierunek jazdy).
 7. Na podstawie tych informacji zostanie wykorzystane nagranie zdarzenia, które posłuży jako dowód w sprawie.
 8. Nagrania będą udostępniane tylko policji, prokuraturze i sądom na ich pisemne wystąpienie oraz organizatorowi publicznego transportu zbiorowego.
 9. System kierowcy służy także kierowcy. Monitoruje jego pracę.
 10. Kierowca w przypadku zaistnienia nagrania incydentów, zobowiązany jest podobnie jak pasażer zgłosić je dyspozytorowi w formie nagrania lub w sprawach niecierpiących zwłoki niezwłocznie powiadomić policję.
 11. Operator gwarantuje ochronę danych osobowych oraz nie ingerowanie w prywatność pasażerów.

 

Wszelkie przypadki i zdarzenia, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy prosimy zgłaszać do:

 

 

ZASADY PRZEWOZOWE I PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZY PRZEWOZIE OSÓB I BAGAŻU AUTOBUSAMI P.T. „TARZAN” s.c.

 1. Przewóz osób autobusami komunikacji publicznej.
 2. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko i wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 3. Zabronione jest wskakiwanie i wyskakiwanie z autobusu w czasie jazdy.
 4. Na przystankach końcowych, wsiadanie do autobusu dozwolone jest wyłącznie po podjechaniu autobusu na przystanek.
 5. Zabronione jest w autobusach:
 6. Stanie pasażerów na podestach przy drzwiach autobusu,
 7. Zasłanianie kierowcy pola widzenia,
 8. Używanie awaryjnego przycisku otwierania drzwi bez specjalnej potrzeby (konieczność awaryjnego opuszczenia autobusu),
 9. Używania bez potrzeby przycisków sygnału dźwiękowego pasażera,
 10. Zaśmiecanie, brudzenie i niszczenie wyposażenia autobusu,
 11. Przebywanie pasażera w kabinie kierowcy,
 12. Palenie tytoniu,
 13. Spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu,
 14. Przekazywanie przy wysiadaniu skasowanego biletu jednorazowego innemu pasażerowi, który nie opłacił przejazdu.5.
 15. Kierowca ma prawo odmówić przewozu pasażera jeśli:
 16. Jest nietrzeźwy lub zachowuje się nie zgodnie z przyjętymi ogólnie normami społecznymi,
 17. Pasażer może uszkodzić albo zabrudzić pojazd lub innych pasażerów,
 18. Nie uiścił opłaty za przejazd.
 19. Przewóz bagażu.

Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów lub środka transportu, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

 • Bilety
 1. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych normalnych, w trakcie zatrzymania autobusu na przystanku.
 2. Pasażer zobowiązany jest posiadać obliczoną kwotę, potrzebną do zakupu biletu.
 3. Ważny bilet jednorazowy upoważnia jednego Pasażera do jednorazowego przejazdu środkami komunikacji.
 4. Ważny bilet okresowy (normalny i ulgowy) upoważnia jednego Pasażera do wielokrotnych przejazdów środkami komunikacji w dniach i na linii wskazanych na bilecie okresowym.
 5. W sieci komunikacji uważa się bilet za nieważny jeżeli:
 6. Jest biletem innego przewożnika,
 7. Nie został zakupiony u kierowcy na danym kursie,
 8. Po zakończeniu podróży został przekazany innemu pasażerowi,
 9. Jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację w tym również zapisy są nieczytelne,
 10. Bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,
 11. Kontrola biletów.
 12. Osoby uprawnione przez P.T. „TARZAN” s.c. do kontroli biletów, działające w jego imieniu, winny przedstawić upoważnienie w postaci legitymacji kontrolera,
 13. dokument kontrolujący zobowiązany jest są okazać przed rozpoczęciem kontroli i na każdą prośbę pasażera,
 14. Kierowca posiada prawo kontroli biletów,
 15. Kontroli biletów dokonuje się tylko i wyłącznie w autobusie,
 16. Kontrola biletów może być wyrywkowa i dotyczyć tylko określonego pasażera lub grupy pasażerów,
 17. W razie stwierdzenia:
 18. Braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
 19. Braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
 20. Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
 21. Spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
 22. Kontrolujący ma prawo, zgodnie z obowiązującym Prawem przewozowym, żądać okazania dokumentu tożsamości celem spisania danych personalnych,
 23. Kontrolujący ma prawo – w razie niezapłacenia należności i nie okazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 24. Kontrolujący ma prawo – w razie uzasadnionego podejrzenia, ze dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu,
 25. W przypadku w którym mowa w pkt 8 , do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną,
 26. Kontrolujący ma prawo skierować pojazd na policję lub wezwać straż miejską albo Policję celem określenia danych personalnych nie posiadającego dokumentu tożsamości.